کتب

محمد خدابخشی، ربابه اسلامی، محمد خوینی, تحقیق در عملیات, تالیف

ربابه اسلامی
ربابه اسلامی

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^