کنفرانس ها

بین المللی :

فرشته روزبه، ربابه اسلامی, بهمن 94 - دانشگاه خوارزمی, تعیین واحدهایی با بالاترین سطح بهره وری تحت شرایط عدم قطعیت در تحلیل پوششی داده ها, دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع,

ربابه اسلامی، اشرف جعفری, انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رتبه بندی سبد سهام با تکنیک تاپسیس, اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی,داخلی :

فرشته روزبه، ربابه اسلامی, شهریور 94 - کرمانشاه، ایران, تعیین واحدهایی با بالاترین سطح بهره وری با بکار گیری مرزهای دو لایه در حضور داده های منفی در DEA, هفتمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها,

R. Eslami, G.R. Jahanshahloo, F. Hosseinzadeh Lotfi, Kish Island, Iran - January 2008, Restricted weights in measurement of efficiency using a non-radial DEA model, The 1st International Conference of Iranian Operations Research Society,

M. Khoveyni, R. Eslami, G.R. Jahanshahloo, F. Hosseinzadeh Lotfi, Rasht - Iran, August 2010, A new method for determining of the right and left returns to scale in DEA, The 2nd National Conference of Data Envelopment Analysis,

R. Eslami, M. Khoveyni, G.R. Jahanshahloo, F. Hosseinzadeh Lotfi, Rasht - Iran, August 2010, Estimating most productive scale size with imprecise-chance constrained input–output orientation model in data envelopment analysis, The 2nd National Conference of Data Envelopment Analysis,

R. Eslami, A. Davodabadi, Tonekabon - Iran, September 2013, Estimating returns to scale in the presence of undesirable factors in data envelopment analysis, The 5th National Conference of Data Envelopment Analysis,

M. Khoveyni, R. Eslami, Tonekabon - Iran, September 2013, Estimating right and left returns to scales in data envelopment analysis: A new approach, The 5th National Conference of Data Envelopment Analysis,

R. Eslami, M. Yari, Tehran – Iran, March 2015, Performance analysis of electricity powerhouse of USA with collier and measuring efficiency by RAM model in DEA, The 2nd National Congress on Applied Researches in Management Sciences and Accounting,

ربابه اسلامی
ربابه اسلامی

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^