دروس

نیمسال اول ۹۴-۹۳

» تحقیق در عملیات پیشرفته (2)، تحقیق در عملیات (2)، بهینه سازی غیرخطی، بهینه سازی مدل های غیرخطی، محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل

نیمسال اول ۹۵-۹۴

» تحقیق در عملیات پیشرفته (1)، معادلات دیفرانسیل

نیمسال دوم ۹۴-۹۳

» بهینه سازی خطی، بهینه سازی مدل های غیرخطی، برنامه ریزی خطی پیشرفته، معادلات دیفرانسیل، ریاضی عمومی (3)

ترم اول - 93

» تحقیق در عملیات پیشرفته (1)، تحقیق در عملیات پیشرفته (2)، تحقیق در عملیات (2)، بهینه سازی غیرخطی، محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی عمومی (1)

زمینه های تدریس

تحقیق در عملیات، تحلیل پوششی داده ها، برنامه ریزی تصادفی، برنامه ریزی غیرخطی، تئوری صف، مبانی ماتریس و جبرخطی، محاسبات عددی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی عمومی

ربابه اسلامی
ربابه اسلامی

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^