پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - محمد خوینی، ربابه اسلامی, یک روش جدید برای تخمین بازده به مقیاس راست و چپ در تحلیل پوششی داده ها,

2 - ربابه اسلامی، محمد خوینی, 1390-02-27 تا 27-12-1390, شاخص بهره وری مالمکوئیست در چندین دوره زمانی,

ربابه اسلامی
ربابه اسلامی

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^