پایان نامه های در حال انجام


پایان نامه های دفاع شده

- سیده زهرا محسنیان, MPSS در برابر تأمین تقاضا در تحلیل پوششی داده‌ها,

- رباب سیدی, شاخص بهره وری مالمکوئیست هزینه ای با ارزیابی عملکرد گروهی در تحلیل پوششی داده ها,

- راضیه رفیع زاده میبدی, نزدیکترین الگوی MPSS در تحلیل پوششی داده ها,

- فریبا جلیلی, تحلیل حسایست با بکارگیری تحلیل ابرصفحه ها در تحلیل پوششی داده ها,

- سارا میرزایی, روش خوشه بندی برای ارزیابی عملکرد محیطی در تحلیل پوششی داده ها,

- سارا عابدشرقی, بازده به مقیاس جهتی در تحلیل پوششی داده ها,

- رویا فخیم امرالله, تخصیص مجدد ورودی ها و خروجی های واحدهای تصمیم گیرنده برای بهبود کارایی کلی آنها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,

- ام البنین فلاح, روش هایی برای بهبود واحدهای تصمیم گیری ناکارا در تحلیل پوششی داده¬ها با استفاده از تحلیل مرز کارایی,

- ناصر محبی, کارایی های منفی در ارزیابی متقاطع مدل های BCC با ماهیت ورودی در تحلیل پوششی داده ها,

- سحر طاهرخانی, ارزیابی محیطی بر مبنای شاخص بهره وری مالمکوئیست بر روی امکانپذیری در تحلیل پوششی داده ها,

- فرشته روزبه, تعیین واحدهای با بالاترین سطح بهره وری توسط مرزهای دو لایه در تحلیل پوششی داده ها,

- اشرف جعفری, اندازه گیری کارایی چند دوره ای سیستم موازی در تحلیل پوششی داده ها,

- مطهره یاری, اندازه گیری بازده به مقیاس با بکارگیری شرایط مکمل زائد قوی در مدل های غیرشعاعی تحلیل پوششی داده ها,

- گلایم سعیدفر, اندازه شعاعی با حضور داده های منفی در تحلیل پوششی داده ها,

- زینب علی حسینی, مدل ابر کارایی برای اندازه گیری کارایی تجمعی سیستم های تولید چند دوره ای در تحلیل پوششی داده ها,

- سیده حمیده خضری, اندازه گیری شاخص بهره وری مالمکوئیست بر مبنای مرزهای دو لایه در تحلیل پوششی داده ها,

- افسانه داود آبادی, اندازه گیری بازده به مقیاس و آسیب های مقیاس برای مدیریت خروجی های مطلوب و نامطلوب در تحلیل پوششی داده ها,

ربابه اسلامی
ربابه اسلامی

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^