معرفی

مشخصات فردی

ربابه اسلامی

نام - نام خانوادگی : ربابه   اسلامی

پست الکترونیکی : roba_eslami@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضو کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها، پراگ - جمهوری چک - 2017تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-11-19

ربابه اسلامی
ربابه اسلامی

محل خدمت :
    علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^